Seuraavat viisi artikkelia perustuvat Suomen Klubitalot ry:n kolmivuotisen ”Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin” -yhteistutkimuksen (OSSI-hanke, STEA 2020–2022) tuloksiin. Ne ovat kuvauksia siitä, 1) mikä saa tulokkaan palaamaan Klubitalolle, 2) mistä jäsenelle syntyy Klubitaloon kuulumisen tunne, 3) mikä Klubitalossa saa aikaan kokemuksen tai rohkaisee ajattelemaan, että elämässä pääsee eteenpäin, 4) mikä on Klubitalon rooli silloin, kun jäsen haluaa saada aikaan jotain merkittävää Klubitalon ulkopuolella sekä 5) mikä on Klubitalon ja sieltä saadun tuen merkitys opiskelijalle. Mukana on myös artikkeleihin liittyvät diaesitykset, joista saa tiivistetysti tietoa yhteistutkimuksen osatuloksista.

Yhteis- ja kanssatutkimuksesta

Suomen Klubitalot ry:n OSSI-hanke perustui kanssa-/yhteistutkimukseen, mikä tarkoittaa perinteisesti kohderyhmäksi hahmotettujen ihmisten osallistumista tutkimuksen toteutukseen sen kaikissa eri vaiheissa. Kaikkiaan hankkeeseen osallistui kahdeksan jäsentä viidestä eri Klubitalosta. Seitsemän heistä työskenteli hankkeessa kanssatutkijoina ja yksi tutkimusavustajana.

Tulokkaan paluu

Klubitaloon tullaan tutustumaan monesta eri syystä. Tutustumiskäynnillä ja jäsenyyden alkuvaiheessa joku päättää tulla taloon uudelleen, joku toinen taas ei koskaan palaa takaisin. Halu palata, sitoutua Klubitalon yhteisöön sekä sen toimintaan ei aina olekaan itsestään selvää.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään esitykseen.

Kuuluminen

Kuuluminen johonkin ryhmään tai yhteisöön on ihmisen perustarve. Meillä kaikilla on tarve kuulua johonkin. Mutta mikä Klubitalossa saa aikaan kokemuksen tai tunteen, että kuuluu tähän paikkaan tai on osa siellä kohtaavien ihmisten joukkoa?

Tutustu myös aiheeseen liittyvään esitykseen.

Elämässä eteenpäin

Mikä Klubitalossa voi auttaa pääsemään elämässä eteenpäin? Millä tavoin Klubitalo toisaalta haastaa, toisaalta vahvistaa itsetuntoa? Mikä auttaa omien tavoitteiden asettamista sekä niiden saavuttamista?

Tutustu myös aiheeseen liittyvään esitykseen.

Merkittävää

Omien unelmien tavoittelu ja jonkin merkittävän aikaansaaminen Klubitalon ulkopuolella edellyttää jäseneltä riittävää luottamusta omiin kykyihin. On tärkeää säilyttää ohjat omissa käsissä sekä tavoitteiden asettamisen että etenemistapojen suhteen. Ja kuitenkin samalla voi tarvita myös tukea.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään esitykseen.

Opiskelijan Klubitalo

Äskettäin sairaalasta kotiutuneelle opiskelijalle Klubitalo voi tarjota vaihtoehdon kotona tai vaikkapa päiväsairaalassa olemiseen. Usein voi olla myös helpompaa tarttua opiskeluun, jos onnistuu lähtemään pois kotoa tekemään jotain itselleen mielekkäitä asioita.  Klubitalolle voi tulla opintovalmennukseen esimerkiksi tilanteessa, jossa opinnot ovat kestäneet kauan tai niiden loppuun saaminen tuottaa haasteita.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään esitykseen.

Muita yhteistutkimushankkeen tuloksia ja julkaisuja

Inhimillisyyden elementit: Osallisuutta yhteiskehittämällä

OSSI-hankkeen kanssatutkijat Inka ja Antti kertovat yhteistutkimuksesta DIAK:n ”Inhimillisyyden elementit” -etäkurssin osassa 4, jonka nimi on Osallisuutta yhteiskehittämällä. Howspace-ympäristössä tämä video löytyy otsikolla Yhteiskehittäminen hyvinvointipalveluissa. Tämä DIAKin etäkurssi on ilmainen ja siihen voi ilmoittautua otsikon linkistä.

Tutkimuskohteesta tutkimuksen toteuttajaksi. Vertaisuuden rakentuminen kanssatutkimuksessa

Hietala 0, Kulmala M, Mietola R, Sotkasiira T & Turja M 2023, 89–105: Tutkimuskohteesta tutkimuksen toteuttajaksi. Vertaisuuden rakentuminen kanssatutkimuksessa. Teoksessa Meri Kulmala, Sanna Spišák ja Satu Venäläinen (toim.) Kanssatutkimus. Ihanteet ja käytännöt. Tampere University Press.

Kirjassa kerrotaan kanssatutkimuksen lähtökohdista ja sen toteuttamisesta. Mukana on myös Klubitalojen OSSI-hankkeessa toteutettu kanssa/yhteistutkimus. Kanssatutkimuksessa tutkimukseen osallistuviin ihmisiin suhtaudutaan oman elämänsä asiantuntijoina ja tasavertaisina tutkimuskumppaneina. Keskeistä on suhtautua tutkimukseen osallistuviin ihmisiin oman elämänsä asiantuntijoina ja ammattitutkijan kanssa tasavertaisina tutkimuskumppaneina. Tällöin tutkimuksen lähtökohtana ovat ihmisten itse määrittämät tutkimusongelmat, tutkimusprosessille asetetut toiveet ja kaikkien osapuolten intressit huomioon ottava aktiivinen kumppanuus. Kirjassa pääsee lukemaan esimerkiksi siitä, miten Klubitaloissa koettua osallisuutta sekä talojen ulkopuolelle suuntautumista käsittelevien jäsenten haastattelujen analysointiin luotiin uusi, kokemusohjautuva menetelmä.

Metropolian Tikissä-blogi: Merkityksellistä yhteistoimintaa osallistuvassa TKI-kumppanuudessa

Tässä blogissa kerrotaan, mitä on osallistuva tutkimuskumppanuus ja miten yhteistutkimusta käytännössä toteutettiin Suomen Klubitalojen OSSI-hankkeessa (2020-2022, STEA). Blogissa ovat äänessä:

  • Antti Pitkänen, joka työskenteli OSSI-hankkeessa kanssatutkijana ja joka on Suomen Klubitalot ry:n hallituksen varapuheenjohtaja
  • Nea Vänskä, joka toimii Metropolian AMK:n projektipäällikkönä ja lehtorina. Hänen työnkuvaansa kuuluu TKI-projektien lisäksi opetus kuntoutuksen YAMK tutkinto-ohjelmassa
  • Outi Hietala, valtiotieteiden tohtori & sosiaaliantropologi, joka työskenteli OSSI-hankkeen projektipäällikkönä

Blogi on julkaistu Tikissä, Metropolia AMK:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) blogisarjassa. Bloggaajat ovat ammattikorkeakoulun henkilöstöä sekä muita TKI-toiminnan asiantuntijoita.

Tulevaisuusareena-podcast – Samalla puolella pöytää

Tässä podcastissa Metropolia AMK:n lehtori Nea Vänskä, joka on Hytke-hankkeen projektipäällikkö, haastattelee OSSI-hankkeen jäsentä Antti Pitkästä, sekä Metropolian AMK:n lehtori Ulla Vehkaperää. 

Hytke-hankkeessa kehitetään osallistuvaa avointa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) Metropoliaan ja verkostoihin OKM:n TKI-toiminnan profiloitumisrahoituksella. Antti Pitkänen ja Nea Vänskä ovat tutustuneet mm. Tulevaisuusareena-tapahtuman kautta toisiinsa ja Antti Pitkänen on ollut aikoinaan mukana mm. Puuttuva pala -hankkeessa, jonka projektipäällikkönä Ulla Vehkaperä on toiminut.

Kokemusäänellä – Kanssatutkijuus – jakso 3 by Laurea-ammattikorkeakoulu (soundcloud.com) 

Klubitalojen oman OSSI-hankkeen kanssatutkijoita ja ammattitutkijaa pääsee kuulemaan tässä Laurea-ammattikorkeakoulun Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen kanssa tehdyssä podcastissa. Kanssatutkimuksesta voi kuulla lisää myös täältä: Mitä on kanssatutkimus? by KohinaKampus (soundcloud.com)

Osallisuus Klubitaloilla: Kuulumisen tunnetta ja korjaavia kokemuksia

OSSI-yhteistutkimuksen tuloksista kerrottiin vuoden 2023 ensimmäisessä Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä.

Asiakkaiden ja ammattilaisten kokemusmaailmat kohtaavat palveluohjauksessa

Hietala Outi (2022). Asiakkaiden ja ammattilaisten kokemusmaailmat kohtaavat palveluohjauksessa. Teoksessa: Karri Blommila, Miia Juntunen & Sirkka Kosunen (toim.) Puheenvuoroja palveluohjauksesta. Profami Oy.

Palveluohjaajan kyky tunnistaa asiakkaansa kokemusmaailma sekä mukautua siihen edistää luottamuksen rakentumista hänen kanssaan. Artikkelissa kuvataan kokemustiedon palveluohjaukseen avaamia  mahdollisuuksia, jotka liittyvät esimerkiksi Klubitalo-malliin ja siihen sisältyvään yhteisöllisyyteen.

Klubitalot mielenterveyskuntoutujien työllistymisen tukena (s. 40–48)

Kun Klubitalojen jäsenet alkavat miettiä työhön paluuta tai työllistymistä, yksi keskeinen siihen rohkaiseva asia on kokemus arvostetuksi tulemisesta Klubitalossa. Kun ehkä pitkäänkin työelämän ulkopuolella ollut ihminen saa arvostusta ja voi kokea olevansa arvokas yhteisön jäsen, on helpompi alkaa luottaa itseensä ja omiin kykyihinsä myös työelämässä. Tämä tuli esiin Outi Hietalan ja Sami Ylitalon Kuntoutus-lehdessä ilmestyneessä artikkelissa, joka perustuu Suomen Klubitalot ry:n OSSI-yhteistutkimuksessa toteutettuun jäsenkyselyyn.