Klubitalomalli pohjaa 37:n laatusuositukseen eli standardiin. Klubitalot sitoutuvat noudattamaan laatusuosituksia. Ne toimivat jäsenten perusoikeuksien määrittelynä ja eettisenä ohjesääntönä.

Jäsenyys

Tämän osion standardien tarkoitus on taata jäsenille, että heidän osallistumisensa on täysin vapaaehtoista ja että he voivat käyttää kaikkia mahdollisuuksia, joita heillä Klubitalojen kautta on.

1. Jäsenyys on vapaaehtoinen ja aikarajoitteeton

2. Klubitalo hyväksyy yhteisönä uudet jäsenet. Jäseneksi pääsee jokainen, joka tarvitsee tukea mielenterveyden haasteissa. Yhteisö yhdessä sitoutuu Klubitalon pitämiseen turvallisena ympäristönä.

3. Jäsenet itse valitsevat, miten he osallistuvat Klubitalon toimintaan ja henkilökuntajäsenet keiden kanssa he työskentelevät. Klubitalo ei velvoita osallistumiseen sopimusten, aikataulujen tai sääntöjen avulla.

4. Kaikilla jäsenillä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kaikkiin Klubitalon toimintoihin diagnoosista tai toimintakyvystä riippumatta.

5. Jäsenet osallistuvat halutessaan kaikkien asiakirjojen laatimiseen, jotka koskevat heidän osallistumistaan Klubitalon toimintaan. Kaikki tällaiset asiakirjat allekirjoittaa sekä jäsen että henkilökuntaan kuuluva.

6. Jäsenillä on oikeus palata milloin tahansa klubitaloyhteisöön poissaolon pituudesta riippumatta, mikäli heidän paluunsa ei sillä hetkellä aiheuta uhkaa klubitaloyhteisölle.

7. Klubitalo pitää järjestelmällisesti yhteyttä niihin jäseniin, jotka eivät käy Klubitalolla, alkavat eristäytyä tai ovat sairaalahoidossa.

Henkilösuhteet

Tämän osion standardien tarkoitus on kuvata Klubitalon henkilöstön ja jäsenten ainutlaatuista, yhdenvertaista työskentelytapaa.

8. Kaikki Klubitalon kokoukset ovat avoimia sekä jäsenille että henkilökunnalle. Klubitalolla ei ole pelkästään jäsenille tai henkilökunnalle tarkoitettuja kokouksia, joissa keskustellaan toimintaan liittyvistä päätöksistä ja jäseniin liittyvistä asioista.

9. Klubitalossa on henkilökuntaa riittävästi tukemaan jäsenten osallistumista, mutta niin vähän, että talon toiminta vaatii jäsenten aktiivisuutta.

10. Klubitalon henkilökunnalla on yleisluontoinen työnkuva. Koko henkilöstö jakaa vastuun työllistymis-, asumis-, ilta- ja viikonloppu-, juhlapyhä- ja yksikkötyöskentelystä. Klubitalon ulkopuoliset vastuut eivät saa häiritä ainutlaatuista suhdetta jäsenten ja henkilökunnan välillä.

11. Vastuu Klubitalon toiminnasta on jäsenillä ja henkilökunnalla ja viime kädessä Klubitalon johtajalla. Keskeistä tässä vastuussa on jäsenten ja henkilökunnan sitoutuminen kaikkeen Klubitalon toimintaan.

Tilat

Tämän osion standardien tarkoitus on tuoda esille sitä, kuinka merkittävää on luoda viihtyisiä ja vetovoimaisia tiloja yhteiselle, tärkeälle työskentelylle.

12. Klubitalo on erillinen toimija, jolla on oma nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

13. Klubitalolla on omat toimitilat. Se on erillään psykiatrisista hoitopaikoista ja sairaaloista, eikä sen tiloja käytetä muuhun toimintaan. Klubitalon tilat on suunniteltu niin, että ne mahdollistavat työpainotteisen päivän ja ovat samalla viihtyisät ja kooltaan sopivat sekä arvokkuutta ja kunnioitusta herättävät.

14. Kaikki Klubitalon tilat ovat jäsenten ja henkilökunnan käytettävissä. Klubitalossa ei ole pelkästään henkilökunnalle tai jäsenille tarkoitettuja tiloja.

Työpainotteinen päivä

Tämän osion standardien tarkoitus on kuvata Klubitalon päivittäisen toiminnan rakennetta, jonka tarkoitus on auttaa jäseniä kehittämään itsetuntoa, itsevarmuutta ja ystävyyssuhteita. Nämä muodostavat toipumisprosessin perustan.

15. Työpainotteinen päivä sitouttaa jäsenet ja henkilökunnan työskentelemään yhteistyössä Klubitalon toiminnassa. Klubitalo keskittyy vahvuuksiin, kykyihin ja taipumuksiin; siksi työpainotteiseen päivään ei saa sisältyä lääkehoitoa, päiväkeskus- tai terapiatoimintaa.

16. Klubitalolla tehdään vain klubitaloyhteisön toimintaan ja kehittämiseen liittyviä työtehtäviä. Klubitalolla ei tehdä ulkopuolisille tarkoitettua korvauksellista tai korvauksetonta työtä. Jäsenille ei makseta palkkaa eikä palkkaan rinnastettavia palkkioita.

17. Klubitalo on avoinna vähintään viitenä päivänä viikossa. Työpainotteinen päivä vastaa tavanomaisia työaikoja.

18. Klubitalo on organisoitu yhdeksi tai useammaksi työyksiköksi. Niissä on riittävästi henkilökuntaa, jäseniä ja mielekkäitä työtehtäviä koko päivän ajaksi. Yksiköiden kokouksia pidetään henkilösuhteiden ylläpitämiseksi sekä päivän töiden organisoimiseksi ja suunnittelemiseksi.

19. Kaikki Klubitalon työtehtävät on suunniteltu jäsenten tueksi; palauttamaan heidän omanarvontuntonsa ja  itseluottamuksensa, Niiden tarkoituksena ei ole kouluttaa mihinkään tiettyyn työhön.

20. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaikkiin Klubitalon töihin. Näitä töitä ovat esimerkiksi hallintoon, tutkimustyöhön, jäseneksi ottoon ja perehdyttämiseen, yhteydenpitoon poissa oleviin jäseniin, henkilökunnan työhönottoon, perehdyttämiseen ja arviointiin, suhdetoimintaan, edunvalvontaan ja Klubitalon vaikuttavuuden arviointiin liittyvät työt.

Työllistyminen

Tämän osion standardien tarkoitus on varmistaa, että Klubitalot tarjoavat jäsenilleen organisoituja, tehokkaita tapoja palkalliseen työhön siirtymiseen ja työn säilyttämiseen. Jäsenillä on pääsy:

21. Klubitalo mahdollistaa jäsentensä paluun ansiotyöhön siirtymätyön, tuetun työn ja itsenäisen työn avulla. Siksi Klubitalolla ei ole jäsenten työllistymistä varten sisäistä liiketoimintaa, erillisiä liikeyrityksiä eikä suojatyöpaikkoja.

Siirtymätyö

22. Klubitalolla on oma siirtymätyöohjelma, joka tarjoaa jäsenille mahdollisuuden työskennellä avoimilla työmarkkinoilla. Klubitalon siirtymätyöohjelmaan kuuluu oleellisena piirteenä se, että Klubitalo takaa sijaisen kaikille siirtymätyöpaikoille jäsenten poissaolojen ajaksi.

Lisäksi siirtymätyöohjelma täyttää seuraavat peruskriteerit:

a. Halu tehdä työtä on tärkein yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa mahdollisuuteen päästä siirtymätyöhön.
b. Jäsenellä on mahdollisuus päästä siirtymätyöhön riippumatta siitä, kuinka hyvin hän on onnistunut edellisissä siirtymätyöpaikoissa.
c. Jäsenet työskentelevät työnantajan  toimitiloissa.
d. Työnantaja maksaa suoraan jäsenille vähintään kunkin alan työehtosopimuksen mukaisen minimipalkan.
e. Siirtymätyöpaikat kattavat laajan valikoiman erilaisia työmahdollisuuksia.
f. Siirtymätyö on osa- ja määräaikaista, yleensä 12–20 tuntia viikossa, kestoltaan 6–9 kuukautta.
g. Jäsenten valitseminen ja perehtyminen siirtymätyöhön on Klubitalon, ei työnantajan vastuulla.
h. Klubitalon jäsenet ja henkilökunta selvittävät yhdessä siirtymätyön vaikutukset jäsenen etuuksiin.
i. Siirtymätyöohjelmaa hoitavat Klubitalon henkilökunta ja jäsenet, eivät siirtymätyöhön erikoistuneet henkilöt.
j. Klubitalon sisällä ei ole siirtymätyöpaikkoja. Taustaorganisaatiossa olevien siirtymätyöpaikkojen täytyy olla Klubitalon ulkopuolella ja täyttää kaikki edellä mainitut kriteerit.

Tuettu ja itsenäinen työ

23. Klubitalolla on tuetulle ja itsenäiselle työlle omat ohjelmat, joiden tarkoitus on auttaa jäseniä hankkimaan työtä, säilyttämään työpaikkansa ja saamaan entistä parempia työpaikkoja. Klubitalon toiminnassa tuetulle työlle ominaista on se, että Klubitalo pitää yhteyttä jäseneen ja työnantajaan. Jäsenet ja henkilökunta sopivat yhdessä, millaista tukea ja kuinka usein tarvitaan ja missä paikassa tätä tukea annetaan.

24. Itsenäisessä työssä käyvillä jäsenillä on edelleen käytettävissään kaikki Klubitalon tukimuodot ja mahdollisuudet, sekä mahdollisuus osallistua iltaisin ja viikonloppuisin järjestettävään toimintaan.

Koulutus

Tämän osion standardien tarkoitus on varmistaa, että Klubitalot tarjoavat jäsenille vaikuttavia mahdollisuuksia täydentää koulutustaan.

25. Klubitalo auttaa jäseniä pääsemään ammatillisiin ja koulutuksellisiin tavoitteisiinsa auttamalla heitä hyödyntämään Klubitalon ulkopuolisia koulutusmahdollisuuksia. Kun Klubitalo tarjoaa lisäksi omaa koulutusohjelmaa, hyödynnetään siinä merkittävästi jäsenten opetus- ja ohjaustaitoja.

Talon toiminta

Tämän osion standardien tarkoitus on määritellä jäsenten tarpeiden täyttämisen perusvaatimuksia, painottuen sosiaali- ja terveyspalveluihin.

26. Klubitalo sijaitsee alueella, joka on hyvien kulkuyhteyksien päässä, jolloin toimintaan osallistuminen ja siirtymätyössä käyminen on mahdollista. Klubitalo tarjoaa tai järjestää toimivia vaihtoehtoja silloin, kun julkiset kulkuyhteydet ovat puutteelliset.

27. Klubitalon jäsenet ja henkilökunta tarjoavat yhteiskunnallisia tukipalveluja osana yksiköiden toimintaa. Niihin kuuluu oikeuksiin ja etuuksiin liittyvä apu, asuminen ja terveiden elämäntapojen edistäminen sekä ohjaus sote-palveluiden piiriin. 

28. Klubitalo tarjoaa tukea, joka on suunniteltu auttamaan jäseniä kohentamaan fyysistä terveyttään ja hyvinvointiaan yhteistyössä paikkakunnan eri toimijoiden ja terveydenhuollon kanssa. Jos Klubitalo tarjoaa myös omaa hyvinvointiin liittyvää toimintaa/wellness-toimintaa, se on suunniteltu toteutettavaksi lomittain työpainotteisen päivän kanssa niin, että siinä hyödynnetään jäsenten asiantuntemusta ja ohjaustaitoja.

29. Klubitalo on sitoutunut auttamaan kaikkia jäseniä löytämään turvallisia, asianmukaisia ja kohtuuhintaisia asumisvaihtoehtoja. Klubitalolla on käytettävissään nämä kriteerit täyttäviä asumismahdollisuuksia, tai ellei ole, Klubitalo kehittää oman asunto-ohjelmansa.

Klubitalojen asunto-ohjelmat täyttävät seuraavat peruskriteerit:

a. Jäsenet ja henkilökunta vastaavat toiminnasta yhdessä.
b. Jäsenet asuvat asunnoissaan omasta halustaan.
c. Jäsenet valitsevat asuntonsa sijainnin ja huonetoverinsa.
d. Toimintatapoja ja -periaatteita kehitetään Klubitalon muun kulttuurin kanssa yhdenmukaisella tavalla.
e. Tuen määrää lisätään tai vähennetään jäsenen kulloistenkin tarpeiden mukaan.
f. Jäsenet ja henkilökunta ylläpitävät aktiivisesti yhteyksiä auttaakseen jäseniä säilyttämään asuntonsa etenkin sairaalahoitojaksojen aikana.

30. Klubitalo arvioi vaikuttavuuttaan objektiivisesti ja säännöllisesti, mihin kuuluu kansainvälisen klubitaloverkoston laadunarviointi eli akkreditointi.

31. Klubitalon johtaja, jäsenet, henkilökunta ja muut asiaan kuuluvat henkilöt osallistuvat kahden tai kolmen viikon klubitalokoulutukseen akkreditoidussa koulutuskeskuksessa.

32. Klubitalolla on virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa iltaisin ja viikonloppuisin. Juhlapäiviä vietetään niiden varsinaisina kalenteripäivinä.

Rahoitus, johto ja hallinto

Tämän osion standardien tarkoitus on määritellä, kuinka Klubitaloa johdetaan.

33. Klubitalolla on itsenäinen hallitus. Jos Klubitalo on osa isompaa taustaorganisaatiota, on sillä myös erillinen neuvoa-antava hallitus. Klubitalon hallituksen jäsenet pystyvät tarjoamaan Klubitalolle taloudellista, oikeudellista, lainsäädännöllistä, työllistymistä edistävää, etujärjestöihin liittyvää tai yhteiskunnallista tukea sekä etujen ajamista.

34. Klubitalo laatii oman budjettinsa ja noudattaa sitä. Hallitus hyväksyy budjetin tai neuvoa-antava hallitus tukee sitä. Hallitus tai neuvoa-antava hallitus esittää näkemyksensä ja antaa suosituksia budjettia varten ennen tilikauden alkua ja seuraa budjetin toteutumista säännöllisesti tilikauden aikana.

35. Henkilökunnan palkat ovat kilpailukykyisiä verrattuina muualla mielenterveysalalla maksettaviin palkkoihin.

36. Klubitalolla on asianmukaisten viranomaisten tuki ja tarpeelliset luvat. Klubitalo toimii yhteistyössä sellaisten henkilöiden ja organisaatioiden kanssa, jotka voivat lisätä Klubitalon vaikuttavuutta yhteiskunnassa

37. Klubitalolla on avoimia kokouksia ja toimintatapoja, jotka tukevat jäsenten ja henkilökunnan aktiivista osallistumista päätöksentekoon. Klubitalolla päätetään asioista, jotka koskevat hallintoa, toimintaperiaatteita sekä Klubitalon tulevaisuuden suuntalinjoja ja kehittämistä yleensä konsensusperiaatetta noudattaen.