Käynnissä olevat hankkeet

Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin OSSI -yhteistutkimushanke (2020–2022)

Suomen Klubitalot ry:n ”Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin” OSSI -yhteistutkimushankkeessa (2020-2022) työskentelee projektipäällikkö ja siihen osallistuu kanssatutkijoina seitsemän Klubitalojen jäsentä.

Yhteistutkimus tarkoittaa sitä, että kanssatutkijoiden lisäksi myös Klubitalojen muut jäsenet ja henkilökunnan sekä johdon edustajat pääsevät mukaan sen toteuttamiseen. He ovat osallistuneet muun muassa tutkimuskysymysten muotoiluun ja haastatteluihin, työstäneet tutkimustuloksia työpajoissa sekä pohtineet niiden pohjalta keinoja omien talojensa toiminnan kehittämiseen. OSSI-hankkeessa onkin kyse myös toimintatutkimuksesta, koska se pyrkii edistämään kaikkien tutkimukseen osallistuvien osallisuutta, toipumista ja tavoitteiden toteutumista Klubitaloissa.

Hankkeen tavoitteet:

 • Vahvistaa yhteistutkimuksen avulla jäsenten yhteisöllistä osallisuutta Klubitaloissa sekä tukea heidän yksilöllistä toipumistaan
 • Edistää tutkimuksen keinoin heidän liittymistään ja siirtymistään myös yhteisön ulkopuolelle

Lue täältä ja täältä lisää alkaneesta tutkimushankkeesta!

Rahoittaja: STEA

Hankkeen yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Outi Hietala

outi.hietala@suomenklubitalot.fi p. 041 317 89 43

Tutkimushankkeen kanssatutkijat:

 • Pirjo Halme, Lahden Klubitalo
 • Inka Koskivirta, Helsingin Klubitalo
 • Aki Laitinen, Itä-Helsingin Klubitalo
 • Antti Pitkänen, Lahden Klubitalo
 • Sauli Savela, Nurmijärven Klubitalo

Kehitys kuuluu kaikille: Saavutettavaa ilmiöoppimista Klubitalojen mielenterveyskuntoutujille ja henkilökunnalle (5/2022-10/2023)

Hankkeen tavoitteet:

1. Klubitalojen koulutusten ja vertaisoppimisen saavutettavuus lisääntyy
Jäsentaso: Mukaan valitut Klubitalot eivät ole aiemmin pystyneet resurssipulan takia lähettämään jäseniä koulutuksiin, joten saavutettavuusloikka on valtava. Klubitalojen jäsenten kansainväliseen koulutukseen ja vertaisoppimiseen osallistumisen tuloksena jäsenten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet kasvavat. Myös taidot ja itseluottamus voivat lisääntyä.

Aluetaso: Paikallisten Klubitalojen toiminnan kehittäminen koulutusten ja kansainvälisen ilmiöoppimisen avulla mahdollistuu. Koulutukset ja kansainvälinen yhteistyö elävöittävät Klubitalon arkea ja motivoivat klubitaloyhteisöä uudenlaisten työtehtävien kokeiluun.

Valtakunnallinen taso: Kun heikompien Klubitalojen toimintakyky vahvistuu ja käytännöt yhdenmukaistuvat koulutuksien ja vertaisoppimisen avulla, pääsee valtakunnallinen klubitaloverkostomme rakentamaan kaiken opitun päälle yhdessä.

2. Klubitalojen jäsenten ja henkilöstön osaaminen ja osallisuus koulutusten ja vertais/-ilmiöoppimisen avulla lisääntyy

Jäsentaso: Koulutuksiin ja vierailuihin osallistuminen tukee jäsenten sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta. Virtuaalinen ilmiöoppiminen avaa ovia laajempiin verkostoihin, kartuttaa taitoja ja lisää digiosallisuutta; erilaisiin verkossa tapahtuviin toimintoihin osallistuminen helpottuu.

Aluetaso: Henkilöstön osaamisen vahvistumisella turvataan klubitalomallin mukainen työskentely heikoilla Klubitaloilla. Tämä mm. lisää jäsenten vaikutusmahdollisuuksia, kaikille mielekkäitä työtehtäviä ja jatkopolkuja. Parempi digiosallisuus kytkee yksittäisen Klubitalon tiiviimmin osaksi jatkuvasti kehittyvää kansallista ja kansainvälistä verkostoa.

Valtakunnallinen taso: Vahvistetaan kaikkien Klubitalojen osaamista jalostamalla koulutusten ja ilmiöoppimisen helmistä koko verkostoa hyödyttäviä rakenteellisia ratkaisuja. Luodaan edellytyksiä verkostoitumisen lisääntymiselle.

Rahoittaja: Erasmus+

Euroopan unionin osarahoittama

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Päivi Lepistö

paivi.lepisto@suomenklubitalot.fi, p.44 238 4802

Menneet hankkeet

Verkon Vahviste – Voimaa Klubitalojen kehitys- ja laatutyöhön -hanke (2018–2/2022)

Suomen Klubitalot ry:n työtä tehtiin vuosina 2018–2/2022 STEA:n rahoittamassa Verkon Vahviste -hankkeessa. Hankkeen aikana luotiin rakenteita, joiden avulla toimintamme nyt jatkuu kohdennetun toiminta-avustuksen turvin.

Hankkeen tavoitteet:

Klubitalojen toimintakyky vahvistuu:

 • Klubitalojen osaaminen yhtenäistyy ja voimavarat kasvavat
 • Yhteisoppiminen ja -kehittäminen klubitaloverkoston sisällä lisääntyy

Klubitalojen ja Suomen Klubitalot ry:n työ muuttuu strategisemmaksi:

 • Klubitaloverkostoa yhdistävä laatutyö selkeytyy
 • Klubitalotoiminnan todennettu vaikuttavuus lisääntyy

Klubitalotoiminnan tunnettuus kasvaa:

 • Viestintä muuttuu strategisemmaksi
 • Vaikuttamistyö ja verkostoituminen lisääntyy

Yhdenvertainen e-Klubitalo -hanke (4/2020-12/2020)

Koronapandemian alettua keväällä 2020 Klubitalot alkoivat toteuttaa toimintaansa erilaisilla digitaalisilla alustoilla. Klubitalojen virtuaalisen e-klubitalotoiminnan käynnistyttyä suuri osa jäsenistä on löytänyt e-Klubitalolle, mutta osa Klubitalojen jäsenistä on jäänyt toiminnan ulkopuolelle puutteellisten laitteiden ja digitaitojen vuoksi. Klubitalot ovat monille merkittävimpiä arjen tukijoita ja tärkeitä yhteisöjä, ja siksi on tärkeää, että kaikki toiminnasta hyötyvät pystyvät siihen osallistumaan. Suomen Klubitalot ry sai STEA:n ylimääräisessä korona-avustushaussa 58 000 euroa Yhdenvertainen e-Klubitalo -hankkeeseen. Rahoilla hankittiin lähes 100 kannettavaa tietokonetta ja verkkoyhteyttä Klubitalojen jäsenten käyttöön sekä koordinoitiin koulutusta laitteiden käyttöön ja digitaitojen kohentamiseen. 

Hankkeen tavoitteet:

 • Entistä useamman jäsenen osallistuminen e-klubitalotoimintaan mahdollistuu
 • Erityisessä syrjäytymisvaarassa olevien jäsenten digitaidot paranevat
 • Yhdenvertaisuus e-klubitalotoiminnassa toteutuu

ARTO-hanke (2013–2016)

Hankkeen tavoitteet:

 • Kehittää ja yhdenmukaistaa toiminnasta kerättävän määrällisen ja laadullisen tiedon indikaattorit ja niiden laskentaperusteet
 • Helpottaa ja sujuvoittaa tietojen keräämistä, parantaa kerättyjen tietojen hallinnoinnin laatua sekä lisätä klubitalotoiminnan läpinäkyvyyttä
 • Auttaa uusia ja jo toiminnassa olevia Klubitaloja toteuttamaan oman toiminnan seurantaa ja arviointia sekä kannustaa niitä valmentautumaan kohti kansainvälistä akkreditointia
 • Lisätä Klubitalojen verkoston voimavaroja ja vertaistukea
 • Tehostaa ja vahvistaa yhteistyötä sekä paikallisten että valtakunnallisten sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa

EMPAD-projekti – mahdollisuuksia oppimiseen ja osallisuuteen mielenterveyskuntoutujille (2010-2012)

Projektin aika kehitettiin ”EMPAD Clubhouse” –koulutus, jonka tavoitteena on perehdyttää osallistujat klubitalotoiminnan perusteisiin. Viikon mittaisella kurssilla perehdytään käytännönläheisesti Klubitalon yhteisöpohjaiseen toimintamalliin ja Klubitalon työllistämis- sekä koulutusohjelmiin. Kurssiin sisältyy mm. luentoja, esityksiä ja osallistumista Klubitalon työpainotteiseen päivään.

EMPAD-projektin aikana järjestettiin viisi klubitalokurssia, jotka olivat osa kansainvälistä Grundtvig ohjelmaa. Kurssit oli suunnattu kaikille klubitalotoiminnasta kiinnostuneille, kuten mielenterveys- ja sosiaalialan työntekijöille ja myös aloittavien Klubitalojen työntekijöille ja jäsenille.

EMPAD-projekti julkaisi klubitalo-asiantuntija Esko Hännisen kirjoittaman raportin “Choices for Recovery”. Raportissa tarkastellaan mielenterveyspolitiikan uudistumista, yhteisölähtöistä kuntoutumista, klubitalomenetelmää yhtenä sen sovelluksena sekä eräitä muita yhteisöllisiä tukimuotoja.

European Learning Communities for People with Mental Illness (ELECT-projekti 2007–2009)

ELECT -projekti kehitti yhteisöllisiä ja tuettuja opiskelumuotoja Klubitaloilla sekä edisti osallsitumista ammattiin valmistavaan koulutukseen sekä työelämään.

Hankkeen tavoitteet:

 • Suunnitella ja järjestää kaksi eurooppalaista verkkokurssia
 • Kehittää tuetun opiskelun menetelmiä yhteistyössä oppilaitosten kanssa
 • Lisätä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa Klubitalojen ja oppilaitosten kanssa
 • Järjestää tuetun koulutuksen pilottikurssin ja kehittää tuetun koulutuksen opintosuunnitelman Klubitaloille

Suomalaisten Klubitalojen käynnissä olevia hankkeita

Digitaalisen osallisuuden ja osaamisen kehittäminen Klubitaloilla, eli Digityshanke (2021–2023)

 • Hankkeessa muotoillaan ja testataan myöhemmin perustettavan etänä, netissä toimivan Klubitalon sisältö.
 • Hankkeessa edistetään ESKOT ry:n henkilöstön ja jäsenistön digiosaamista ja digiosallisuutta.
 • Hankkeessa pyritään parantamaan digitalisaation avulla Klubitalotoiminnan alueellista saavutettavuutta.

Hankkeen rahoittaja: STEA

Hankkeen yhteyshenkilö: Heidi Kokkonen
heidi.kokkonen@eskot.org p. 040 154 8829

KotiKlubi Into (2022–2025)

 • Asiakkaan kotiin ja arjen toimintaympäristöön jalkautuvaa, matalankynnyksen, kevyttä tukea ja ohjausta arjenhallinnan ja mielenterveyden tueksi 18-45 vuotiaille porilaisille ja lähialueen asukkaille.
 • Toiminta on vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.
 • Toiminnan tavoitteena on täydentää jo olemassa olevia julkisen sektorin palveluita.

Hankkeen rahoittaja STEA

Hankkeen yhteyshenkilö: hankevastaava Taru Vaajamo
taru.vaajamo@tukiranka.fi p. 0440 164001

Suomalaisten Klubitalojen menneitä hankkeita

Useat Klubitalot tekevät myös hanketyötä. Täältä löydät muutamia esimerkkejä verkostomme Klubitalojen viime vuosien hankkeista.

Minun tieni kokemusasiantuntijaksi, 2019–2021

ESR-hanke, Lahden Klubitalo, ESKOT ry.

Tavoitteena:

 • Pysyvän kokemusasiantuntijatoiminnan mallin luominen osaksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä oppilaitosten opetuksen suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia Päijät-Hämeessä
 • Kokemusasiantuntijoiden työllistyminen sekä osallisuuden ja voimaantumisen vahvistaminen
 • Kokemusasiantuntijoiden tuen kehittäminen, kuten yhteisön tuki ja työnohjaus

Takaisin opintoihin, 2019–2021

STEA:n rahoittama hanke, osatoteuttajana ESKOT ry. Hankkeen koordinaattorina Nyyti ry.

Tavoitteena:

 • Kehittää keinoja ja tukimuotoja edistämään niiden korkeakouluopiskelijoiden paluuta takaisin opintojen pariin, joiden opinnot ovat keskeytyneet tai jumiutuneet mielenterveyssyistä johtuen
 • Vahvistaa oppilaitosten ammattilaisten taitoja tukea opintoihin palaavia opiskelijoita heidän erityistarpeet huomioiden
 • Lisätä aihepiiriin liittyvää tietoisuutta ja ymmärrystä opiskeluyhteisöissä

Lisätietoa:

https://www.nyyti.fi/yhdistys/hankkeet/takaisin-opintoihin-hanke-2019-2021/

Puuttuva pala – Tuetun keikkatyön malli, 2019–2021

ESR-hanke, osatoteuttajana ESKOT ry. Hankkeen koordinaattorina Metropolia.

Tavoitteena:

Rakentaa tuetun keikkatyön malli, jossa valmennetaan sekä työnhakijoita että työnantajia ja -työyhteisöjä edistämään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien, pitkäaikaistyöttömien ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyspolkuja.

Ota yhteyttä:

Lisätietoa:
https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/puuttuva-pala/
www.eskot.org