Yhdistysten toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt sekä yhdistyslaki. Yhdistyslain mukaan jokaisella yhdistyksellä on lisäksi oltava hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen kokouksessa.

Suomen Klubitalot ry:n säännöt

Perustiedot: Suomen Klubitalot ry, Finlands Klubbhus rf
Kotipaikka: Helsinki
Rekisterinumero: 176.111
Merkitty rekisteriin: 18.03.1999

§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Klubitalot ry, Finlands Klubbhus rf. Yhdistyksen toimialue on koko Suomi ja kotipaikka Helsinki.

§2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on edustaa suomalaisten Klubitalojen verkostoa. Yhdistys vaikuttaa siihen, että Klubitaloilla on mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset tukea ja edistää kuntoujajäsenten toipumista ja oikeuksien toteutumista. Yhdistys edistää mielenterveyskuntoutujien asemaa ja osallisuutta yhteiskunnassa ja tekee tunnetuksi Klubitalojen tutkitusti vaikuttavaa kuntoutumismallia.

 • Toimii suomalaisten Klubitalojen yhteistyöelimenä
 • Tukee suomalaisten Klubitalojen laadunarviointia
 • Viestii klubitalotoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta
 • Tekee laaja-alaista yhteistyötä yhteiskunnallisten toimijoiden ja muiden järjestöjen kanssa
 • Edistää klubitalotoimintaa lakisääteisten mielenterveyspalveluiden täydentäjänä
 • Toteuttaa ja edistää klubitalomalliin liittyvää tutkimus -ja kehittämistyötä
 • Tekee yhteistyötä kansainvälisten klubitaloverkostojen kanssa
 • Päättää kansainvälisten klubitalomallia ohjaavien laatusuositusten suomennoksesta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä voi, asianmukaisen luvan saatuaan, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

§3 Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Suomessa toimivat oikeustoimikelpoiset Klubitalot tai niiden oikeustoimikelpoiset taustajärjestöt. Jäsenyydestä päättä yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenyys edellyttää, että Klubitalo pyrkii noudattamaan kansainvälistä klubitalomallia.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan. Yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli se toteaa, että jäsen toimii Suomen Klubitalot ry:n tarkoitusperien vastaisesti tai jättää jäsenmaksun maksamatta.

§3.1 Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen vuosimaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on klubitalokohtainen.

§4 Hallitus

Vuosikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä 6-15 jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä enintään puolet on henkilökunnan edustajia. Hallituksessa voi olla jäsenenä yhdestä Klubitalosta kerrallaan enintään kaksi (2) henkilöä.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta vuosikokouksesta alkaen. Jos erovuorossa olevan hallituksen jäsenen Klubitalo on niin päättänyt, voi tämä jäsen pyrkiä uudelleen hallitukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja tarvittaessa varasihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Äänestystilanteen ollessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on myös henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

Lisäksi hallitus voi antaa kenelle tahansa kirjallisen valtuutuksen (valtakirjan) yhdistyksen edustamiseen yksilöidysti rajattuja toimeksiantoja varten.

§6 Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

§7 Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukausi (1) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostitse kullekin jäsenelle.

§8 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava kuukauden (1) kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni jokaista jäsenmaksun maksavaa Klubitaloa kohden.

§9 Yhdistyksen vuosikokouksessa päätettävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa on päätettävä:

 1. hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitsemisesta erovuoroisten tilalle
 2. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
 3. toimintakertomuksen vahvistamisesta
 4. toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistamisesta
 5. yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta
 6. vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta
 7. kiinteistöjen luovuttamisesta tai kiinnittämisestä tai yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta
 8. yhdistyksen purkamisesta

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

§10 Yhdistyksen purkautuminen

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, yhdistyksen varat on jaettava yhdistykseen kuuluvien jäseninä olevien rekisteröityjen yhdistysten alaisten Klubitalojen kesken tasan.

§11 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen lakkauttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen yksimielinen päätös tai päätös, jota 2/3 jäsenistöstä kannattaa kahdessa perättäisessä vähintään kahden (2) viikon välein pidetyssä kokouksessa.