Klubitalot siltana kohti uusia haasteita

Klubitalojen rooli mielenterveyskuntoutuksessa on eittämättä tärkeä. Jäsenet saavat toimintaan osallistuessaan mielekästä tekemistä ja päivärytmiä jokapäiväiseen arkeen. OSSI-hankkeen kyselyssä jäseniltä kysyttiin viihtymisestä Klubitalolla ja mahdollisesta suuntautumista kohti uusia haasteita.

Moni jäsen on tyytyväinen nykytilaansa Klubitalolla. On kuitenkin hyvä myös rohkaistua etsimään reittejä elämässä eteenpäin, uusiin ympyröihin. Klubitalojen tarkoitushan on tukea jäseniä toipumisessa. Siksi talojen valmius kannustaa ja rohkaista jäseniä sekä osallistumaan toimintaan että suuntautumaan myös talon ulkopuolelle on tärkeää. Klubitalojen kyky toimia siltana yhteiskuntaan on tärkeää myös Klubitalojen yhteistyökumppaneille ja rahoittajille.

OSSI-hankkeen kyselyyn vastanneet jäsenet olivat varsin sitoutuneita Klubitaloon. (Vastaajia oli kaikkiaan 339.) Pois lähteminen ei ollut tullut kovinkaan monen mieleen, koska vain alle 10 prosenttia kertoi kyselyyn vastaamisen aikoihin harkinneensa talosta lähtemistä. Tarkemmin tuloksia tarkastellessa nousee esille myös se merkittävä seikka, että lähes 70 prosenttia jäsenistä ei kyselyyn vastaamisen aikoihin (kesällä 2020) halunnut lähteä pois Klubitalosta. Tämä voi johtua tyytyväisyydestä Klubitalon toimintaan sekä sen varsinkin korona-aikana tarjoamasta turvasta tai siitä, että monilla kyselyyn vastanneista jäsenistä oma toipuminen on vasta alkuvaiheessa.

Monelle tällä hetkellä tiiviisti Klubitaloon sitoutuneelle saattaa tulla parin vuoden jälkeen mieleen, että tekisi mieli kokeilla pystyykö selviytymään Klubitalojen ulkopuolella joko opiskelu- tai työelämässä. Jäsenillä oli nimittäin kyselytulosten perusteella suurta halukkuutta saada varsinkin osa-aikaista työtä. Myös opiskelusta kiinnostuneita oli paljon, lähes puolet vastaajista. Seuraavassa jäsenten kommentteja liittyen opintoihin:

”Ensisijaisesti on huomioitava se, että olenko valmis opintoihin ja/tai jatkamaan jollakin tasolla keskeytyneitä opintoja tai lähtemään kokonaan uusille urille. On myös realistisesti arvioitava sitä, että milloin mahdollisesti kykenen tavoitteelliseen opiskeluun jne.”

” Ainahan opiskelu innostaa ja kannattaa, mutta opiskelu opiskelun takia ei ole järkevää. Joskus on ikävä huomata, että oma osaaminen jää hyödyntämättä ja pidempään jatkuessa se aiheuttaa ihmetystä itsessä ja omassa omanarvontunteessa. Työhän on tärkeä osa elämä… (Hitto, kaipaan motivoivaa työtä tai no jos saisi jotakin työtä… )”

Kyselytulosten perusteella eniten tukea kaivataan oman opiskelukyvyn arviointiin ja vahvistamiseen sekä omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvissä haasteissa. Mielestäni yksilöllinen opinto- ja työvalmennus onkin tärkeä osa Klubitalojen toimintaa.

Ei elämää ilman Klubitaloa?

OSSI-hankkeen kyselyn vastauksista kävi ilmi myös se, että jäsenet ovat varsin sitoutuneita Klubitalon toimintaan. Voikin kysyä, onko siihen ollaan tavallaan jääty jopa “koukkuun”, mikä ei liene Klubitalojen tarkoitus. Toisaalta jos jäsen kokee, ettei esimerkiksi korkean iän vuoksi ole enää järkevää lähteä koulutukseen tai töihin, niin silloin Klubitalo voi olla hyvä turvasatama. Klubitalotoiminnan ominaispiirre on joka tapauksessa tietynlainen pysyvyys eli sieltä ketään ei häädetä pois.

Klubitaloilla voi harjoitella monenlaisia töitä. Kuva: Mona Laaksonen

Vaikka Klubitalo onkin keskeinen osa monien jäsenten elämää, kyselyyn vastanneista suuri osa (¾) kertoi haluavansa saada aikaan jotain merkittävää myös talon ulkopuolella. Mielestäni olisikin hyvä, jos tietyin väliajoin ja yksilöllisen tilanteen pohjalta tarkistettaisiin kaikkien jäsenten halukkuus suuntautua talosta ulos ja rohkeasti kohti uusia haasteita.

Työtä ja tekemistä kuntoutumisen tueksi

Klubitalojen keskeisenä tehtävänä on auttaa jäseniään kuntoutumisessa, joka voi tarkoittaa vaikkapa voimaantumista Klubitalon töihin ja tehtäviin. Klubitalosta tukea kuntoutumiseensa kokikin saaneensa 80 prosenttia koko kyselyyn vastanneista. Ja saman verran vastaajia kertoi osallistuvansa myös Klubitalon töihin mielellään. Toisaalta onnistunut kuntoutuminen parantaa mahdollisuuksia osallistua työelämään.

Kyselyssä kysyttiin erikseen jäsenten halusta työllistyä Klubitalon ulkopuolelle. Tähän kysymykseen vastasi 206 jäsentä, joista yli puolet halusi löytää itselleen osa-aikaisen työn. Kokoaikaista työtä toivoi sen sijaan vain neljäsosa kysymykseen vastanneista. Kolmasosa vastaajista halusi löytää kevyitä ja pienempiä työmahdollisuuksia. Neuvoja ja ohjeita työllistymiseen koki tarvitsevansa joka kolmas työllistymisestä kiinnostuneista jäsenistä.
Seuraavassa työllistymiseen liittyviä kommentteja:

” Edessä todennäköisesti ammatinvaihto, help please!”

” Tarvitsen apua erityisesti stressin ja paineiden helpottamiseen, oman tekemisen sopivaan rajaamiseen sekä ajatusten purkuun.”

“Jag skulle vilja prova ännu på nånting nytt nån gång, men i god tid och absolut på mitt bekvämlighetsområde – det prutar jag inte av.”

Klubitalo vaikuttaa myös vapaa-aikaan

Klubitalojen toiminnalla on työllistymisen ja opintojen tukemisen lisäksi myös muita positiivisia vaikutuksia, kuten ystävyyssuhteiden solmiminen Klubitalojen sisällä ja yhteydenpito heihin myös sen ulkopuolella. Lähes puolet kyselyyn vastaajista halusi olla yhteydessä toisiin jäseniin myös talon ulkopuolella ja vapaa-aikana. Joka kolmas ei kuitenkaan osannut sanoa, haluavatko he pitää yhteyttä muihin jäseniin vapaa-ajalla. Voi olla, että he haluavat ja voivat viettää aikaa ennen kaikkea perheenjäsenten, omien harrastusten tai ystävien parissa.

Jäsenet ovat kiinnostuneita myös Klubitalon tarjoamasta vapaa-ajan toiminnasta: lähes puolet vastanneista oli halukkaita osallistumaan yhteisille retkille ja muuhun talon ulkopuoliseen toimintaan. Halukkuus osallistua vapaa-ajalla ja talon ulkopuolella omaehtoiseen, jäsenten itse organisoimaan toimintaan oli sen sijaan vähäisempää. Jäsenet voivatkin tarvita lisää mahdollisuuksia ja rohkaisua siihen, että he rohkaistuvat yhdessä järjestämään omaehtoista toimintaa Klubitalojen ulkopuolella ja vapaa-ajalla.

Mielestäni kaikkein parasta kyselyn tuloksissa oli se, että Klubitalon koettiin auttavan elämässä eteenpäin: näin koki yli 90 prosenttia vastanneista. Samoin jäsenet kokivat haluavansa saada aikaan jotain merkittävää myös Klubitalon ulkopuolella. Yhteenvetona voidaankin todeta, että jäsenillä on halua menestyä myös Klubitalon ulkopuolella, mutta he haluavat samalla olla myös osa taloa ja sen yhteisöä. Klubitalot tarjoavat hyvät edellytykset molempiin.

Sauli Savela, OSSI-hankkeen kanssatutkija ja Nurmijärven Klubitalon jäsen ja koko OSSI-hankkeen työryhmä.