Kummitoiminta Klubitaloilla

Klubitalo Tönärillä Kajaanissa on kehitetty Klubitalojen kummitoimintaa. Kummitoiminta tukee uusia tutustujia ja uusia jäseniä. Toimiessaan kummina kummijäsen itse oppii uusia asioita ja kummius antaa uskoa omista taidosta. Tässä blogipostauksessa Klubitalo Tönärin työhönvalmentaja Susanne Ilvonen ja jäsen Nanna kertovat Klubitalon kummitoiminnasta.

Klubitalo Tönärillä Kajaanissa on kehitetty vuodesta 2013 lähtien kummitoimintaa uusien tutustujien ja jäsenten tukemiseksi. Kummitoiminta lähti muotoutumaan, kun huomattiin uusien jäsenten tarvitsevan apua talon töiden opettelussa sekä uusiin ihmisiin tutustumisessa odotettua enemmän. Vertaistuki toisilta jäseniltä koettiin monesti aidompana ja sopivampana uuteen tilanteeseen. Vuonna 2013 kummitoiminta perustui vain muutamien Klubitalo Tönärin jäsenten innostukseen tukea ja ohjata muita. Kummitoiminnan laajentuessa sen pohjaksi kehitettiin vuonna 2015 kummikoulutus, joka tarjosi työkaluja kummina olemiseen, toisen ihmisen kohtaamisen sekä rajojen asettamiseen.  

Klubitalo Tönärin kummit ryhmässä

Klubitalon kummit auttavat uutta jäsentä tai tutustujaa pääsemään kiinni Klubitalon toimintaa. Kuva: Susanne Ilvonen

Kummien tehtävät ja kummikoulutus

Tänä päivänä kummitoiminta on kehittynyt näkökulmiltaan ja toimintamuodoiltaan monipuolisemmaksi. Kummijäsenten vahvuudet, osaaminen ja jaksaminen määrittävät minkälaisia kummitehtäviä he valitsevat ja kuinka usein. Kummi itse oppii vastuullisuutta ja oman minäkuvan kehittämistä kokemuksellisen oppimisen kautta. Kummin perustehtävien lisäksi tehdään esimerkiksi talon edustus- ja markkinointitehtäviä yhteistyöverkostoissa tai tapahtumissa, kummitoiminnan suunnittelua ja kehittämistä, ryhmien vetämistä itsenäisesti tai työhönvalmentajan kanssa sekä uusien kummien koulutusta. Kummit ohjaavat myös suomalaisia ja ulkomaalaisia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita heidän harjoittelujaksoillaan työhönvalmentajan rinnalla ja toimivat pyydettäessä kokemusasiantuntijoina erilaisissa tilaisuuksissa. Olemme huomanneet kummien tärkeimmiksi tehtäviksi uusien tutustujien ja vieraiden vastaanoton ja tervetulleeksi toivottamisen.  

Kummijäsenellä on oikeus myös kieltäytyä kummitehtävistä oman tilanteen mukaan. Hänelle on myös taattava avoin keskustelukanava työhönvalmentajan kanssa tarvittaessa. Kummin tulee muistaa oikeus omien rajojen asettamiseen, rehellisesti ei:n sanomiseen sekä tehtäviin sitoutumiseen omien voimavarojen mukaan. Vaitiolovelvollisuus ja keskinäinen luottamus ovat asioita, jotka tulee ymmärtää näissä tehtävissä. Standardit ja klubitalomalli tulee olla tuttuja, sekä kummikoulutus suoritettuna, jotta voi toimia kummina.  Kummin tulee hyväksyä toiset tasavertaisesti ja pyrkiä tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. 

Kummiksi perehdytetään kummikoulutuksen kautta Klubitalossa. Koulutus järjestetään tarpeen mukaan. Kouluttajina toimivat työhönvalmentaja ja jäsenet, jotka jo ovat toimineet kummeina. Koulutus on 25 tuntinen kokonaisuus, joka toteutetaan viiden tunnin jaksoissa. Koulutus sisältää tarkemman katsauksen kummitoimintaan ja -tehtäviin, vuorovaikutustaitoihin ja itsetuntemukseen työvälineinä, toiseuden hyväksymiseen ja positiivisen ajattelun merkitykseen.  

Millainen on hyvä kummi?

Klubitalolla on huomattu, että hyvältä kummilta vaaditaan tehtävissään uskallusta valita ja kokeilla itselleen uusiakin asioita. Klubitalolla kummina toimiminen vaatii myös halua ja pyrkimystä olla osa yhteisöä. Joustavuus ja luotettavuus ovat kummina toimimisen perustukipilarit. Uuden tulijan on pystyttävä luottamaan omaan kummiinsa. Olemme vuosien varrella oppineet kummin vahvuudeksi rakentuvan erilaisuuden kunnioituksen. Sellaista kummia on helppo lähestyä ja kokea arvostusta myös itseään kohtaan.  

Kummitoimintakyltti.

Hyvän kummin tärkein ominaisuus on erilaisuuden kunnioitus. Kuva: Susanne Ilvonen

Mitä kummius antaa kummille itselleen?

Kummeilta itseltään kysyttäessä mitä kummius on heille itselleen antanut, on esille tullut uusien asioiden oppiminen ja itsensä kehittäminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Itsetunto on vahvistunut vaikuttamisen ja edustavien tehtävien avulla kummina toimiessa. Moni kertoo sosiaalisten verkostojen laajentuneen ja antaneen uskoa myös omista taidoista. Kummina olo on opettanut sitoutumista ja vastuunottoa, jolloin myös omien asioiden hoito on lähtenyt onnistumaan paremmin. Kummitoiminta on koettu hyvänä pohjana siirryttäessä opintoihin tai työelämään. Se on vahvistanut omaa minäkuvaa ja antanut monelle realistisen kuvan myös omasta jaksamisesta ja onnistumisista. Kummitoiminnan hyvä yhteishenki on tuonut hyvän mielen ja statuksen vapaaehtoistyöstä. Klubitalojen yhteinen kummileiri ja todistus kummikoulutuksesta on tarjonnut myös kiitoksen ja todistuksen hyvin tehdystä kummin työstä Klubitalossa. 

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogia? Ota yhteyttä Suomen Klubitalot ry:n Peppiin tai Päiviin, jos haluaisit saada äänesi kuuluville Suomen Klubitalot ry:n blogissa!