Ympäristövastuu Klubitaloilla

Yritysten vastuullisuus ja siitä raportoiminen ovat jo viimeiset vuosikymmenet olleet tavanomaista työtä yritysmaailmassa. Järjestöt eivät niinkään ole vielä laajamittaisesti miettineet omaa ympäristövastuutaan. Klubitaloilla on hieno mahdollisuus ottaa ympäristövastuuasiat haltuun ja olla edelläkävijä myös vastuullisuusasioissa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Yritykset tuottavat vastuullisuusraportointia sidosryhmiensä nähtäviksi. Vastuullinen yritys tietää toimintansa ympäristövaikutukset, noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää toimintaansa koko ajan. Ympäristövastuuta toteutetaan kaikissa yrityksen prosesseissa. Ympäristövastuu on konkreettisesti:

  • energian, materiaalien ja luonnonvarojen säästävää ja tehokasta käyttöä,
  • jätteiden määrän vähentämistä ja niiden kierrätystä
  • vesien, ilman ja maaperän suojelua,
  • ilmastonmuutoksen torjuntaa kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä
  • ympäristöä säästävien ratkaisujen tarjoamista asiakkaille: muille yrityksille, julkisille toimijoille tai kuluttajille ja kansalaisille.

Vaikka ympäristövastuu nähdään perinteisesti osana menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista, sama ajatus pätee yhtä hyvin järjestökentällä. Yhdistyksellä, kuten, yritykselläkin on vastuunsa yhteisistä asioista, niin ekologiset, sosiaaliset kuin taloudellisetkin vastuunsa. Vastuullinen yritys tai yhdistys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen tai yhdistyksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset.

Ympäristöstä huolehtiminen on meidän kaikkien asia. Kuva: Päivi

Uusi ympäristöstandardi Klubitaloille?

Maailmassa Klubitaloja on tällä hetkellä noin 300. Klubitalot yhdessä ovat suuri ja globaali toimija, Klubitalon toiminnassa on maailmanlaajuisesti mukana kymmeniätuhansia jäseniä.
Koska Klubitalot on niin suuri toimija, Klubitaloilla onkin sitä myöten hyvät mahdollisuudet olla järjestökentän edelläkävijä vastullisuusasioissa. Suomen Klubitalot ry:n strategian mallinnus -työpajassa kesäkuussa Tönärin, Porvoon ja Walonkulman Klubitalojen työpajaan osallistuneet keksivät, että nyt olisi hyvä hetki ehdottaa uutta standardia Clubhouse Internationalille ympäristöasioihin liittyen. Päivi ja Peppi ja Suomen Klubitalot ry:n työvaliokunta innostuivat ajatuksesta ja niin lähetettiin uusi standardiehdotus Clubhouse Internationalin Standard Review Committeelle. Standardiehdotus suomeksi:

Klubitalot ottavat kaikessa toiminnassaan huomioon sen toiminnan ympäristövaikutukset ja Klubitalot sitoutuvat ympäristötietoisuuden levittämiseen. Klubitaloille luodaan kansainvälinen ympäristöohjelma 2020.

Perustelut:

  • Klubitalojen ympäristövaikutukset ovat merkittävät, sillä Klubitalot ovat globaali toimija.
  • Klubitalon ja jäsenten kulutus vähenee ja se tuo sekä ekologisia että taloudellisia säästöjä
  • Ympäristövastuusta tulee Klubitalojen kilpailuetu: tunnettuus kasvaa
  • Jäsenet hyötyvät ja oppivat ympäristövastuusta

Ympäristövastuuasioissa kannattaa olla edelläkävijä, sillä ympäristöasiat muuttuvat koko ajan vain tärkeämmiksi. Ympäristövastuun saralle nousee myös jatkuvasti uusia työ- ja opiskelupaikkoja ja mahdollisuuksia, joista kannattaa olla kartalla. Esimerkiksi kiertotaloustaitojen koulutusta järjestää jo nykyisin monet eri tahot. Klubitalot ovat yhdessä onnistuneet jo luomaan globaalin yhteisön, jossa kaikki ovat samalla viivalla haasteistaan ja diagnooseistaan riippumatta, nyt voimme yhdessä yhdistyä tekemään ympäristötekoja ja tehdä osaltamme yhtä hyvää työtä myös ympäristöasioiden parissa!