Miten kirjoittamalla tehdään päätöksiä?

Kirjoittaminen on tärkeä osa kulttuuriamme. Kirjoittamisen avulla välitetään ja tallennetaan tietoa, tehdään taidetta ja luodaan suhteita muihin ihmisiin. Mutta mitä muuta kirjoittamisella voi tehdä? Tutkija Camilla Lindholm kertoo tässä blogipostauksessa kirjoittamisen roolista Klubitalojen kokouksissa.

Työelämässä, esimerkiksi kokouksissa, kirjoittamista käytetään usein osana päätöksentekoprosessia, ja aiemmassa tutkimuksessa on osoitettu, miten kirjoittaminen usein seuraa ehdotusta ja sen hyväksyntää. Kun ehdotus on hyväksytty, se kirjataan ja dokumentoidaan. Kun tutkimme kirjoittamisen roolia Klubitalolla pidettävissä kokouksissa, huomasimme kuitenkin, että kirjoittaminen sijoittuu myös muihin osiin päätöksentekoa. Kirjoittaminen on osa sitä prosessia, jossa osallistujat neuvottelevat päätöksistä ja yhdessä päätyvät niihin. Tutkimuksessamme löysimme ainakin kolme eri tapaa, joilla kirjoittaminen ja päätöksenteko kytkeytyivät toisiinsa.

Kuvassa on käsi, jossa on kynä. Käsi lepää vihkon päällä.

Klubitaloilla kirjoittaminen on osa prosessia, jossa osallistujat neuvottelevat päätöksistä.
Kuva: Jani Jalosalmi

Ensinnäkin jäsen saattaa esittää jonkin idean, jota ei välttämättä ole tarkoitettu ehdotukseksi ryhmälle. Jos työvalmentaja kuitenkin pyytää jotakuta kirjoittamaan tämän idean ylös, se on merkki siitä, että ideaa käsitellään vakavasti otettavana ehdotuksena. Pyytämällä jotakuta pistämään idean muistiin ei sitouduta siihen, että tämä ehdotus vietäisiin läpi, mutta esitetään mahdollisuus, että tähän ehdotukseen voidaan palata myöhemmin.

Toisekseen Klubitalon kokouksissa myös muotoillaan tekstiä yhdessä. Mietitään yhdessä sekä tekstien sisältöjä että niiden kielellisiä muotoiluja ja neuvotellaan niistä. Joskus kokouksissa muotoillaan toisissa Klubitaloissa laadittuja tekstejä, ja silloin keskusteluissa korostetaan yksittäisten Klubitalojen itsenäisyyttä – vaikka jokin tietty Klubitalo on päätynyt johonkin muotoiluun, toisessa Klubitalossa voidaan muokata tekstiä ja päätyä muihin ilmauksiin. Muotoilutyössä työvalmentajat kysyvät jäseniltä heidän mielipidettään tekstien sisällöistä ja kielellisistä ilmauksista, ja tekstejä muotoillaan tasa-arvoisessa yhteistyössä.

Kolmanneksi tekstit voivat toimia resursseina, joiden avulla pitkällisiä neuvotteluja päätöksenteosta viedään loppuun. Myös neuvottelujen loppuvaiheessa saattaa kuitenkin syntyä keskustelua siitä, onko kirjoitetulla tekstillä valmiin päätöksen status vai voiko sitä vielä muokata. Yhdessä tutkimusaineistoomme taltioidussa tilanteessa yksi jäsenistä toteaa, että kun päätös on kirjoitettu paperille kuulakärkikynällä, sitä ei voi enää poistaa. Tämä esimerkki osoittaa, miten kirjoittaminen ja päätöksenteko voidaan nähdä toisiinsa kytkeytyvinä Klubitalolla: kun teksti on kirjoitettu ja laitettu ”mustaa valkoiselle”, päätös on tehty.

Tutkimuksemme havainnollistaa, miten työvalmentajat kirjoittamisen avulla tasapainoilevat ihanteiden ja käytänteiden välillä. Yhtäältä heillä on vastuu siitä, että keskustelussa mennään eteenpäin, mutta toisaalta he pyrkivät Klubitalon ihanteiden mukaan kannustamaan jäseniä aktiiviseen osallistumiseen ja varmistamaan, että kaikki saavat äänensä kuuluviin. Kun jäsenten ideoita käsitellään ehdotuksina ja ne kirjoitetaan ylös, työvalmentajat voivat osoittaa ottavansa ideat vakavasti ja samalla viedä keskustelua eteenpäin, muihin aiheisiin. Kun muotoillaan tekstiä yhdessä, työvalmentajat voivat kysyä jäsenten mielipidettä ja tällä tavalla osallistaa heitä tekstin kirjoittamiseen. Työvalmentajat kuitenkin päättävät lopullisista muotoiluista ja tällä tavoin huolehtivat agendan noudattamisesta. Aineistossamme onkin myös sellainen tilanne, jossa osa jäsenistä haluaisi viedä päätöksentekojakson loppuun kirjoittamalla päätöksen ylös, mutta jossa työvalmentajat hidastavat päätöksentekoa varmistaakseen, että kaikki saavat ensin äänensä kuuluviin asiassa.

Mitä voimme tutkimuksemme perusteella sanoa kirjoittamisesta? Kirjoittaminen voi olla yksinäistä luomistyötä, mutta se voi myös olla yhteistyötä. Klubitalossa kirjoittaminen on yksi tapa tehdä päätöksiä muiden kanssa, heitä kunnioittaen mutta samalla keskustelua eteenpäin vieden.


Tämä blogiteksti pohjautuu Suomen Akatemian ja Helsingin yliopiston rahoittamaan tutkimukseen, joka on julkaistu englanniksi seuraavin viitetiedoin:

Lindholm, Camilla, Stevanovic, Melisa, Valkeapää, Taina & Weiste, Elina. 2020. Writing: A versatile resource in the treatment of clients’ proposals. In Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (Toim.). 2020. Joint decision-making in mental health. An interactional approach. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 187–210.

.